• Chia sẻ
  • Hội An: Gần 244 tỷ đồng cải thiện chất lượng nước tại khu vực Chùa Cầu

Hội An: Gần 244 tỷ đồng cải thiện chất lượng nước tại khu vực Chùa Cầu

Ngày 20/8, UBND tỉnh ký quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải thiện chất lượng nước tại khu vực Chùa Cầu, thành phố Hội An với tổng mức đầu tư gần 244 tỷ đồng, từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng từ ngân sách Nhà nước.

Công trình do UBND thành phố Hội An làm chủ đầu tư, được xây dựng tại phường Cẩm Phô, thành phố Hội An trong giai đoạn 2014-2018, nhằm cải thiện môi trường nước quanh khu vực Chùa Cầu, đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn xả thải trước khi xả ra kênh Chùa Cầu, góp phần cải thiện điều kiện cảnh quan môi trường, nâng cao giá trị di tích.

Dự án sẽ xây dựng trạm xử lý nước thải công suất 2.000m3/ngày đêm, nâng cấp tuyến kênh dẫn, hệ thống thiết bị điện và dây chuyền công nghệ xử lý nước thải đồng bộ.

UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Hội An có trách nhiệm hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quy định của nhà tài trợ; chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Ngoại vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện