Hợp đồng thành lập công ty

Nhiệm vụ của các công ty dịch vụ là đưa ra các dịch vụ cho các nhân, tổ chức tham khảo, tìm hiểu. trong đó có một loại hình dịch vụ đang được tìm đến nhiều nhất đó là loại hình hợp đồng thành lập công ty.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp cung cấp các thủ tục, hồ sơ, các nội dung giải đáp  những thắc mắc để góp phần cơ sở để thành lập các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tuy nhiên, cổ đông, cá nhà đầu tư trước khi thành lập doanh nghiệp, công ty cần có hợp đồng thành lập công ty.

Hợp đồng thành lập công ty

Hợp đồng được tạo nên bởi ý chí của các đương sự trên cơ sở tự do ý chí. Do đó về nguyên tắc, pháp luật không ràng buộc hay hạn chế tự do cam kết, thoả thuận của các bên mà không có lý do xác đáng.

Tuy nhiên hợp đồng được xem là luật của các bên tham gia giao kết mà có thể bị pháp luật áp dụng chế tài đối với sự vi phạm hợp đồng, nên pháp luật cũng đòi hỏi các bên ít nhất phải thoả thuận về những điểm cốt yếu của hợp đồng. Bởi không phải ai cũng có khả năng thiết lập được một hợp đồng đầy đủ như luật gia, nên đối với các hợp đồng, các bên thông thường chỉ cần thoả thuận với nhau về bản chất và mục đích của hợp đồng.

Trong trường hợp tranh chấp xảy ra, pháp luật về hợp đồng, với tính cách là luật tư, có nhiệm vụ giải thích cho ý chí của các bên nếu hợp đồng không qui định đầy đủ các điều khoản hay qui định không rõ nghĩa. Nhưng hợp đồng thành lập công ty có nhiều đặc điểm khác biệt với các loại hợp đồng thông thường là tạo ra một pháp nhân và tạo ra hình thức công ty có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến xã hội. Để bảo vệ trật tự công cộng, đạo đức xã hội và người thứ ba, đồng thời bảo hộ quan hệ hợp đồng, nhất là quyền lợi của các bên, và dẫn dắt công ty do hợp đồng tạo ra đi theo một định hướng nhất định phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế, xã hội, do đó pháp luật thường đòi hỏi thể loại hợp đồng này phải thể hiện nhiều điều khoản bắt buộc.

Mọi công ty cần phải đăng ký hợp đồng thành lập công ty như một điều kiện thiết yếu cho việc ra đời của mình, trong khi đó không phải công ty nào cũng bị đòi hỏi đăng ký điều lệ của mình. Nhưng ở nước ta, trong hợp đồng nay, nội dung chủ yếu phải được nêu ra trong hợp đồng đó là về vốn bao gồm góp vốn và hình thức góp vốn như thế nào.

Chúng ta có thể thấy được một điều là hợp đồng thành lập công ty thực sự rất quan trọng đối với hoạt động cũng như những tranh chấp pháp lý sau này của công ty. Doanh nghiệp cần lưu ý thật kỹ  các điều khoản cũng như những thông tin cần có để đảm bảo hoạt động sau này của công ty được thuận lợi.