• Doanh nghiệp
  • Thành lập doanh nghiệp dự án bằng thủ tục như thế nào?

Thành lập doanh nghiệp dự án bằng thủ tục như thế nào?

Thành lập doanh nghiệp dự án chình là thành lập một công ty dự án sau khi doanh nghiệp đã trúng thầu một dự án nào đó. Nhưng chuyện thành lập không hề dễ dàng mà cần có thủ tục đàng hoàng.

 

Khi tham gia đấu thầu một dự án, việc công ty bạn được chọn làm chủ đầu tư cho dự án thì bạn phải thành lập doanh nghiệp dự án để quản lý và giám sát hoat động đầu tư dự án. Thường thì việc cần thêm công ty dự án là đối với các gói thầu lớn, có phạm vi ảnh hưởng rộng và mang tính chiến lược của công ty.

Theo luật quy định việc mở thêm một công ty, một doanh nghiệp con để quản lý dự án là điều không bắt buộc khi doanh nghiệp trúng dự án thầu nào đó. Đây thực chất là một hình thức đầu tư theo đối tác công ty: hình thức đầu tư thực hiện giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư doanh nghiệp trong việc vận hành, giám sát dự án.

Việc vận hạnh và thực hiện các dự án được quy định rõ về trình tự thực hiện. Theo đó, trình tự được áp dụng như sau: lập, thẩm định, phê duyệt và công bố dự án, sau đó báo cáo tính khả thi của dự án, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thích hợp để đầu tư, hỗ trợ nguồn kinh phí để thực hiện dự án.

Sau khi lựa chọn được nhà đầu tư thích hợp thì cấp giấy chứng nhận công nhận việc hoạt động của doanh nghiệp dự án trong quản lý, giám sát dự án, triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch. Sau khi dự án được hoàn thành sẽ được quyết toán chuyển giao công trình và nghiệm thu.

Như vậy có thể thấy rằng, về cơ bản việc thành lập doanh nghiệp dự án được diễn ra khi có hoạt động đấu thầu và mời thời. Và đảm bảo tiêu chị doanh nghiệp là doanh nghiệp thắng thầu mới gọi là doanh nghiệp dự án. Cho đến nay, tại Việt Nam hình thức doanh nghiệp dự án tuy có phát triển hơn vài năm trước đây, nhưng nhìn chung về mặt chuyên môn còn có khả nhiều hạn chế.