• Chia sẻ
  • Kết quả kiểm định thiết bị áp lực được xử lý như thế nào?

Kết quả kiểm định thiết bị áp lực được xử lý như thế nào?

Dù là đối với loại thiết bị hay máy móc nào được sử dụng trong công nghiệp, thì sau quá trình kiểm định sẽ là quy trình xử lý kết quả kiểm định, đối với thiết bị áp lực cũng vậy. Kết quả kiểm định thiết bị áp lực sẽ được xử lý một cách chính xác và khách quan.

Xử lý kết quả kiểm định thiết bị áp lực

Quá trình kiểm định thiết bị áp lực được thực hiện theo các bước đã được quy định bởi phap luật. Vì vậy quá trình xử lý kết quả cũng được làm theo quy trình ấy của pháp luật. Bước đầu, khi những số liệu kiểm định đã được xử lý và đưa ra kết quả, cơ quan kiểm định sẽ dài thời gian ít nhất là một ngày để lập biên bản kiểm định, trong đó có đầy đủ những nội dung liên quan đến cơ quan kiểm định, cơ sở sản xuất, người kiểm định viên,  thời gian kiểm định, tóm tắt nội dung quá trình kiểm định thiết bị áp lực và kết quả đã thu được sau quá trình kiểm định.

kiểm định thiết bị áp lực

Biên bản kiểm định được làm thành hai bản, do cơ quan kiểm định và cơ sở kiểm định giữ. Biên bản sẽ được cơ quan kiểm định lập, và công bố với cơ sở sản xuất trong thời hạn năm ngày kể từ khi thực hiện kiểm định. Hai bên sẽ xem xét, thống nhất và ký tên vào biên bản kiểm định.

Nếu kết quả kiểm định cho thấy thiết bị áp lực đạt yêu cầu, cơ quan kiểm định sẽ cấp giấy phép và dán tem đạt chuẩn cho thiết bị áp lực. Nếu kết quả kiểm định không đạt yêu cầu, phải ghi rõ lý do, nêu rõ những điểm của thiết bị cần phải khắc phục. Ngoài ra, biên bản kiểm định, kết quả kiểm định sẽ được lưu lại ở vào hồ sơ lý lịch của thiết bị áp lực. Bởi sau mỗi lần kiểm định, thiết bị có thể có một số thay đổi nhất định, ghi lại để làm cơ sở cho người kiểm định viên của lần kiểm định sau. Người thực hiện lần kiểm định thiết bị áp lực lần tiếp theo có thể dựa vào kết quả được ghi trên hồ sơ lý lịch của thiết bị trước đó để có những nhận định cho lần kiểm định đó. Ngoài ra, biên bản kiểm định còn có vai trò làm minh chứng cho những lần kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền, hoặc các vấn đề liên quan đến pháp luật.

Việc thực hiện kiểm định thiết bị áp lực do cơ quan kiểm định đảm nhiệm

Cơ quan thực hiện kiểm định thiết bị áp lực phải có những giấy chứng nhận, chứng chỉ hoạt động được pháp luật công nhận. Cơ quan kiểm định phải chủ động trang bị cho mình các thiết bị hỗ trợ để có thể thực hiện quá trình kiểm định thiết bị áp lực nhanh chóng và dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, cơ quan kiểm định phải có những người kiểm định viên có năng lực kiểm định tốt và có kinh nghiệm thì mới có thể được thực hiện kiểm định thiết bị áp lực. Người kiểm định viên  phải là người có giấy chứng chỉ, chứng nhận chứng mình đã qua quá tình đào tạo bài bản, thì mới có thể đảm nhiệm vai trò làm người kiểm định chính.